Данни за автора - Феър Пойнт ООД

Отговорност за съдържанието

Феър Пойнт ООД,
бул. „Христо Смирненски“ 76 вх.Б, Варна 9010, България

Управители/Мениджъри:
Георги Тошев
Десислава Иванова

Телефон: +359 52 911 811
Факс: +359 52 911 404
Email: info@fair-point.com
Уеб страница: www.fair-point.bg

1. Съдържание на уеб страницата

Авторът не носи отговорност за навременността, точността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Искове за обезщетение срещу автора относно материални или нематериални щети в резултат на използването или неизползването на предоставената информация, съответно в резултат на използването на неточна и непълна информация, са изрично изключени, докато няма доказателства за умишлено намерение или груба небрежност от страна на автора. Всички оферти са предмет на потвърждение и са необвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, прибавя и изтрива която и да е част от публикация или от уеб страницата без предизвестие, както и да спре публикацията временно или за постоянно.

2. Препратки и връзки

Независимо от усърдния контрол по отношение на съдържанието, ние не поемаме отговорност за съдържанието на външни уеб страници. Операторите на въпросните страници са единствено отговорни за тяхното съдържание.

3. Защита на данните

Тъй като в рамките на сайта се дава възможност да въведете лична или бизнес информация (имейл адреси, имена, адреси), ние Ви гарантираме, че данните ви се третират като поверителни, и в съответствие с действащите разпоредби за защита на данните.

4. Валидност на този отказ от отговорност

Този отказ следва да се разглежда като част от интернет страницата, от която сте били пренасочени. Ако части или отделни формулировки от този текст не отговарят напълно на настоящия закон, всички други части от документите остават незасегнати по отношение на съдържанието и валидността си.